Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ingaande 1 december 2013
Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 69993939

Scooterland 
Distelvlinderweg 13
1113KA Diemen (NL)
Telefoon: 020-7728283 

I Definities:
Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan Scooterland een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

II Toepasselijkheid:
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Scooterland BV gesloten overeenkomsten.De overeenkomst tussen Scooterland BV en de koper wordt beheerst door het Nederlands recht. 

III Overeenkomst:
Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, danwel doordat Scooterland met uitvoeringshandelingen is begonnen. 

IV Betalingen:
Betalingen kunnen geschieden op door Scooterland BV aangegeven wijze. Ook kunnen betalingen plaatsvinden via één van de financieringsmaatschappijen waarmee Scooterland werkt.Door het ondertekenen van de overeenkomst met de financieringsmaatschappij verklaart de koper dat hij/zij instemt met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de betreffende financieringsmaatschappij. Tevens verklaart koper dat de door hem/haar opgegeven gegevens in de overeenkomst met de financieringsmaatschappij juist en volledig zijn.

V Levering:
Levering geschiedt op het huisadres van koper of ten kantore van Scooterland. Koper is verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en bankpas.Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering.De prestatie van Scooterland wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen. Reclame dient altijd schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen.In geval van reclame is Scooterland slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijke geleverde zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

VI Standaard garantie:

De standaard garantie die op de door Scooterland geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant en/of importeur van de geleverde zaken. Scooterland accepteert de voorwaarden van de fabrikant en werkt volgens deze voorwaarden. 

Bij deze standaard garantie gelden de door de fabrikant en/of importeur bepaalde voorwaarden en uitsluitingen. De standaard garantie is afhankelijk van de fabrikant 1 of 2 jaar. Een vervangende scooter is niet inbegrepen bij deze garantie. Ook de voorrijkosten zijn niet inbegrepen in de standaard garantie. De koper kan wel gebruik maken van de service aan huis maar dient dan bij de standaard garantie wel de voorrijkosten te betalen.

Per scooterfabrikant gelden een aantal garantie-uitsluitingen waarbij de garantie vervalt of niet van toepassing is. Deze kunnen per fabrikant verschillen. In ieder geval is in onderstaande gevallen de garantie niet van toepassing of vervalt de garantie:

VII Verlengde garantie:
Wanneer koper heeft gekozen voor de verlengde garantie van 3 of 5 jaar heeft koper recht op garantie aan huis gedurende de looptijd na de aanschafdatum van de scooter. Op deze garantie zijn van toepassing de geldende voorwaarden en uitsluitingen van de fabrieksgarantie die door de fabrikant / importeur van de geleverde zaak wordt verleend. Bovenop de geldende garantie voor onderdelen worden voor deze garantie geen kosten voor arbeid of voorrijkosten berekend.Deze verlengde garantie is niet overdraagbaar naar een andere eigenaar. Ook voor deze verlengde garantie geldt dat de in artikel VI genoemde punten deze garantie laten vervallen en de verlengde garantie dus niet van toepassing is.Wanneer koper recht heeft op de verlengde garantie en de scooter vanwege een reparatie meegenomen wordt naar de werkplaats van Scooterland BV dan heeft koper recht op een vervangende scooter. Op de accu geldt bij een verlengde garantie een garantie van 1 jaar.

Voorwaarden voor de verlengde garantie zijn:

Als ingangsdatum van de verlengde garantie geldt de datum van aflevering.

VIII Aansprakelijkheid
Scooterland is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht.Scooterland is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen.Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak.Scooterland is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

IX Overmacht:
In geval van overmacht is Scooterland  bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn. Indien er voor de reparatie van de scooter geen onderdelen leverbaar zijn door fabrikant of importeur vervalt het recht op een eventuele vervangende scooter.

X Verzekering:

  1. Bij de geleverde zaak kan door koper een verzekering door bemiddeling van Scooterland afgesloten worden. De looptijd van de verzekering bedraagt altijd 1 jaar. Na afloop van de geldigheid van de door tussenkomst van Scooterland verkochte bromfietsverzekering dient koper zelf en op zijn/haar kosten een nieuwe verzekering af te sluiten. Als voorwaarden gelden de bij de betreffende verzekeringsmaatschappij geldende voorwaarden.
  2. Wanneer de verzekeringspremie in de leaseconstructie is meegenomen dan wordt deze verzekeringspremie over de gehele leasetermijn omgeslagen zodat de verzekeringspremie die van toepassing is voor de afgesloten verzekerde periode zoals aangegeven in artikel X lid 1 opgedeeld wordt in gelijke delen over de door koper gekozen leasetermijn. Koper kan voor aflevering zelf aangeven welke persoon als verzekeringsnemer moet worden aangemerkt. Wanneer dit niet nader wordt aangegeven wordt koper zelf als aanvrager van de verzekering gezien en wordt de verzekering op zijn of haar naam gesteld.
  3. Scooterland verkoopt geen verzekeringen maar brengt slechts koper en verzekeringsmaatschappij met elkaar in contact.
  4. Scooterland wijst koper erop dat door technische veranderingen en/of opvoeren de scooter niet meer verzekerd is. Uiteraard zijn verder alle bepalingen en voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij van toepassing.
  5. Indien een medewerker van Scooterland BV tijdens een proefrit een ongeluk veroorzaakt en de scooter blijkt om welke reden dan ook niet verzekerd te zijn dan is koper volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade.

XI Alarmsysteem:
Scooterland kan op aangeven van de koper een alarmsysteem in de scooter inbouwen. Op dit alarmsysteem is een fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing. De prijs van het alarmsysteem bedraagt € 199,00 incl. BTW. Deze prijs is inclusief de montage, diverse functioneringstests en 1 jaar fabrieksgarantie aan huis zonder voorrijkosten.Scooterland is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet of niet goed functioneren van het alarmsysteem.Scooterland garandeert niet dat een alarmsysteem diefstal of verduistering te allen tijde kan voorkomen. Scooterland sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

XII Helm:
De door Scooterland geleverde helm is voorzien van een Europees goedkeuringsmerk. Voor een zo optimaal mogelijk veiligheid dient een helm altijd goed vastgemaakt te worden.Hoewel het dragen van de door Scooterland geleverde helm de kans op hoofdletsel aanzienlijk verkleint, kan er door de aard van het ongeluk toch letsel optreden aan de drager van de helm. Scooterland sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

XIII Begrip lease:
De door Scooterland en de financieringsmaatschappij aan particulieren aangeboden leasevorm betreft een financial leasevorm. Bij deze leasevorm is koper direct bij aflevering eigenaar van de geleverde zaak en ook als zodanig aanspreekbaar.Betalingen aan door de financieringsmaatschappij versterkte financieringen of leaseconstructies dienen te allen tijde aan de betreffende financieringsmaatschappij voldaan te worden. Hierbij gelden de voorwaarden die vermeld zijn bij de overeenkomst van de betreffende financieringsmaatschappij.Alle gehanteerde leaseprijzen zijn inclusief alle kosten betreffende door Scooterland verrichte administratieve verwerking, aanvraagbehandeling en alle werkzaamheden die door Scooterland worden uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag van koper of potentiële koper.

XIV Toetsing en registratie BKR:
Elke lease-aanvraag wordt getoetst bij BKR te Tiel. Ook vindt een registratie plaats bij BKR te Tiel. Elke lease-aanvraag wordt daarnaast via het interne systeem van de financieringsmaatschappij beoordeeld. De betreffende financieringsmaatschappij bepaalt wanneer een lease-aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.

XV Rentevergoedingen:
De op de website vermelde maandbedragen zijn allen berekend op basis van de leasetarieven die verstrekt zijn door financieringsmaatschappij Primeline / Laser Lafayette Services BV. Als alternatief kan ook een Doorlopen Krediet worden aangeboden. In de op de website getoonde tabel zijn de effectieve rentepercentages en de omrekentabel opgenomen per gekozen leasetermijn.Mocht koper enigerlei vragen hebben over de omrekentabel of de kredietvergoeding dan kan hij/zij deze vragen te allen tijde richten aan Scooterland. Scooterland zal deze vragen op een juiste en correcte wijze beantwoorden.Het totale aankoopbedrag inclusief en exclusief kredietvergoeding wordt altijd aangegeven in de Santander of alcredis overeenkomst. Mocht koper enigerlei vragen hebben over het totale aankoopbedrag dan kan hij/zij deze vragen te allen tijde richten aan Scooterland. Scooterland zal deze vragen op een juiste en correcte wijze beantwoorden.

XVI Werkzaamheden / Reparaties:
Eventuele werkzaamheden of reparaties aan de geleverde zaak worden door Scooterland zoveel mogelijk aan huis uitgevoerd. Wanneer aard van de werkzaamheden of de routeplanning van die dag hier aanleiding toegeeft kan Scooterland te allen tijde besluiten de geleverde zaak mee te nemen om de werkzaamheden of reparatie uit te voeren ten adresse van Scooterland . Wanneer koper recht heeft op fabrieksgarantie wordt de geleverde zaak door Scooterland zo spoedig mogelijk weer bij koper thuisbezorgd. Kosten van de voorrijkosten worden wel berekend per garantie claim . Wanneer geen sprake is van recht op fabrieksgarantie worden de kosten van vervoer alsmede de kosten van de reparatie en/of de gebruikte materialen en onderdelen doorberekend aan koper.Garantie- en reparatiewerkzaamheden worden altijd pas uitgevoerd nadat door koper hiervoor de betreffende aanvraag via de Scooterland website volledig heeft ingevuld en verstuurd. Indien het een garantiereparatie betreft geldende onder de Verlengde Garantie dan dienen alle betalingen voor deze Verlengde Garantie verricht te zijn. Opgevoerde of technisch veranderde scooters worden niet gerepareerd. 

XVII Onderhoudscontract:
Het is mogelijk een onderhoudscontract af te sluiten met een looptijd van 1,2, 3 of 5 jaar. Onder het onderhoudscontract vallen alle benodigde onderhoudsbeurten. Het onderhoud wordt bij koper aan huis uitgevoerd. Indien het niet mogelijk is het onderhoud aan huis uit te voeren dan wordt de scooter zonder bijkomende kosten meegenomen naar de centrale werkplaats van Scooterland en na de onderhoudsbeurt weer teruggebracht. De koper heeft dan recht op een vervangende scooter. Bij abnormaal gebruik van de scooter wordt een meerprijs in rekening gebracht.

Voorwaarden voor het onderhoudscontract zijn:

Als ingangsdatum van het onderhoudscontract geldt de datum van aflevering.

XVIII Schade:
Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val zijn altijd voor rekening van koper.

XIX Rijklaar maken:
Elke door Scooterland afgeleverde scooter wordt door Scooterland rijklaar gemaakt, uitvoerig getest op functionering en proef gereden. De kosten van het rijklaar maken, testen en proefrijden zijn afhankelijk van het scootermodel, de uitvoering van de scootermodellen en de specifieke werkzaamheden die Scooterland op het moment van bestelling van de scooter door koper, noodzakelijk acht voor een zo perfect mogelijke aflevering.

XX Controle op functionering en veiligheid:
Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. Scooterland wijst elke verantwoording in deze dan ook af. Ook dient de berijder het oliepeil tijdig te controleren. Door een te laag oliepeil kan motorschade ontstaan en dit valt niet onder de garantie.

XXI Algemeen:
Scooterland levert de door haar gevoerde producten en diensten in geheel Nederland. Met betrekking tot de door Scooterland geleverde producten en diensten wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft woonplaats en leeftijd betreffende de prijsstelling. Dit geldt binnen elke betalingsvorm die wordt gekozen en geldt ook voor de prijsstelling van onderhoud en (verlengde) garantie. Scooterland hanteert aldus eenheidsprijzen voor geheel Nederland.

XXII Nietigheid:
Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

XXIII Geschillen:
Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Breda, onverminderd het recht van Scooterland om koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.